Üzleti feltételek

www.ragadozokert.hu (a továbbiakban: Weboldal) tulajdonosa, Czuppon Bálint (a továbbiakban Üzemeltető) ezúton tájékoztatja a Weboldal látogatóit és vásárlóit (a továbbiakban: Felhasználók) az általános szerződési feltételekről, a személyes adatok kezelése körében követett gyakorlatról, valamint az adatok védelme érdekében megtett szervezési és technikai intézkedéseiről, továbbá a látogatók ezzel kapcsolatos jogairól, és azok érvényesítésének lehetőségeiről. Az Adatvédelmi Tájékoztató és az Általános Szerződési Feltételek hatályba lépnek, amint a Felhasználó megrendelést ad le a Weboldalon keresztül.


ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓ

A www.ragadozokert.hu internetes oldalon (a továbbiakban: Weboldal), az árral megjelölt és eladásra kínált ültetőközegre, ragadozó növényre vagy ezek vetőmagjaira (a továbbiakban: Termék) vonatkozó megrendelést leadott Felhasználók által megadott személyes adatainak kezelője:

Név: Czuppon Bálint | ŐSTERMELŐ

Cím: 8111 Seregélyes, Széchenyi utca 13.

E-mail: vezeto@ragadozokert.hu

Honlap: www.ragadozokert.hu

(a továbbiakban: Üzemeltető)


Amennyiben a(z) Üzemeltető a Weboldal Felhasználóitól személyes adatokat kér, úgy az alábbi, lent részletezett rendelkezések az irányadók.

Az Adatvédelmi nyilatkozat az Üzemeltető Weboldala használatakor a Felhasználó esetlegesen megadott személyes adatainak kezelésére, feldolgozására, nyilvántartására vonatkozó alapvető információkat tartalmazza. Amennyiben bármilyen kérdése merülne fel adatainak kezelésével kapcsolatban, kérjük, hogy a Weboldal használata előtt vegye fel a kapcsolatot az Üzemeltetővel: vezeto@ragadozokert.hu

Az Adatvédelmi nyilatkozat bármikor módosításra kerülhet, a Felhasználó köteles időről időre ellenőrizni a Weboldalt annak érdekében, hogy az esetleges változásokról tudomást szerezzen. Az Adatvédelmi Nyilatkozat 2018. május 13. napján (Weboldal indulásakor) lépett hatályba, mely visszavonásig érvényes. A Weboldalon megadott személyes adatainak kezelésért az Üzemeltetők felelősek.


ADATKÉRÉS

A Weboldal megtekintéséhez, a ragadozó növényekről való általános és tartási információ szerzéséhez a Felhasználónak általában semmilyen adatot nem kell megadnia, azaz a Weboldalt a Felhasználó regisztráció nélkül megtekintheti, így ebben az esetben adatkérés/szolgáltatás nem szükséges.

Ugyanakkor, ha a Felhasználó úgy dönt, hogy valamely Terméket megvásárolja, úgy adatkérésre van szükség a megrendelés megadott címre történő postázása miatt. Ebben az esetben az Üzemeltetőnek a Felhasználó alábbi személyes adataira van szüksége:

  • családi és utóneve
  • lakcíme
  • e-mail címe
  • telefonszáma
  • cég/szervezet esetén a vállalatára vonatkozó adatok: név, cím, elérhetőség

A KEZELT ADATOK KÖRE

A Weboldal megtekintése során automatikusan rögzítésre kerül a Felhasználó látogatásának kezdő és befejező időpontja, illetve egyes esetekben – a Felhasználó számítógépének beállításától függően – a böngésző és az operációs rendszer típusa. Ezen adatokból a rendszer automatikusan statisztikai adatokat generál. Az Üzemeltető ezen adatokat nem kapcsolja össze személyes adatokkal.

Termék megrendelése esetén a Weboldal használatához megadott személyes adatok kezelése csak és kizárólag a Felhasználó hozzájárulásával történik a Termék megrendelése során, a megfelelő jelölőnégyzet megjelölésével (Rendelés leadása), mely a megrendelés feltétele. Ha a Felhasználó nem járul hozzá személyes adatainak kezeléséhez, úgy Termékre irányuló megrendelést nem tud a Weboldalon leadni. Személyes adatok (lakcím) hiányában a megrendelést nem lehet teljesíteni, a Termékeket postázni.

Az Üzemeltető kérik, hogy “Kiskorúak” – a vonatkozó helyi jogszabályok meghatározása szerinti – jogügyletet (Termék megrendelés), szülő vagy törvényes képviselő engedélye nélkül – ne tegyenek.


AZ ADATKEZELÉS CÉLJA

Az adatkezelés, a Weboldalon eladásra kínált Terméket megrendelő Felhasználó, valamint az Üzemeltető közötti folyamatos kapcsolatot szolgálja. Továbbá a személyes adatokat az Üzemeltető kizárólag abból a célból használja és kezeli, hogy magasabb szintű szolgáltatást tudjon a Felhasználó részére nyújtani, különösen az alábbi területeken:

  • a Weboldal elektronikus hírleveleinek eljuttatásához;
  • a Weboldal belső nyilvántartásához,
  • a Weboldal frissítéséről történő tájékoztatáshoz;
  • a Weboldal tartalmának testre szabásához;
  • továbbá kiemelendően ahhoz, hogy eljuttassuk a megadott lak/címre a Felhasználónak azokat a Termékeket, amelyeket a Weboldalon megrendel.

A kapcsolatot az Üzemeltető e-mailben, telefonon vagy levélben veheti fel a Felhasználóval kivéve, ha ezek közül a Felhasználó valamelyiket preferenciaként megjelölte.

A látogatás időpontja, valamint a böngésző és operációs rendszer típusának felvétele és tárolása kizárólag statisztikai célokat szolgál.

Az Üzemeltető a megjelölt céloktól eltérő célra a személyes adatokat nem használja, továbbá azokat harmadik fél számára semmi esetben sem adja ki. A megadott adatok kezelése a Felhasználó önkéntes hozzájárulásával történik, a Weboldalon leadott megrendelés során.

Az Üzemeltető a megrendelést leadott Felhasználókra vonatkozó valamennyi adatot és tényt bizalmasan kezeli, azokat kizárólag a megrendelések lak/címre történő eljuttatásához és saját kutatás, statisztika készítéséhez használja fel. Az ezekről készült kimutatások publikálása csak olyan formában történik, amely nem alkalmas az egyes Felhasználók egyedi beazonosítására.

Személyes adatait hozzájárulása nélkül az Üzemeltető soha nem továbbítja, nem teszi közzé, nem adja el, illetve nem adja bérbe és harmadik személy részére nem teszi hozzáférhetővé, ha csak azt jogszabály nem írja elő.

Amennyiben az Üzemeltető tájékoztatást kíván nyújtani a Weboldalon található Termékekről, amelyek érdekelhetik a Felhasználót; akkor ilyen jellegű tájékoztatást levélben, telefonon vagy e-mailben küldhetnek a Felhasználó részére, kivéve, ha ezek közül valamelyiket preferenciaként megjelölte.

A megrendelés leadása során, amikor a Felhasználó személyes adatait megadja, lehetősége van arra, hogy a Megjegyzés rovatban közölje, hogy adatait direkt marketing célokra az Üzemeltető ne használja fel. Amennyiben a Felhasználó ezt a lehetőséget választja, az Üzemeltető nem keresi fel direkt marketing céljából a Weboldalon található Termékekkel kapcsolatban. A Felhasználónak a megrendelés leadását követően is lehetősége van az Üzemeltetővel közölni, hogy személyes adatai ne kerüljenek felhasználásra direkt marketing célokra. Ezt az alábbi elektronikus levélcímek egyikén teheti meg: vezeto@ragadozokert.hu vagy hello@ragadozokert.hu


AZ ADATKEZELÉS IDŐTARTAMA

A Weboldalon Termékre vonatkozó rendelést leadott Felhasználók személyes adatainak kezelését az Üzemeltető 5 évig vagy a hozzájárulás írásban történő visszavonásáig végzi, ezután az adatok az Üzemeltető általi törlésre kerülnek.

Az Üzemeltető nem vállal felelősséget a már törölt, de az internetes keresőprogramok közreműködésével mégis archiválásra került, korábbi oldalaiért. Ezek eltávolításáról a keresőoldal működtetőjének kell gondoskodni.


AZ ADATOKHOZ HOZZÁFÉRŐK KÖRE, ADATFELDOLGOZÓK

A Termék iránti megrendelést leadott Felhasználók személyes adataihoz csak az Üzemeltető fér hozzá.

Személyes adatokat harmadik személyeknek az Üzemeltető nem ad át. Ez nem vonatkozik az esetleges, törvényben előírt, kötelező adattovábbításokra, amelyekre csak rendkívüli esetekben kerülhet sor. Az Üzemeltető az egyes hatósági adatkérések teljesítése előtt minden egyes adat tekintetében megvizsgálja, hogy valóban fennáll-e az adattovábbítás jogalapja.


A FELHASZNÁLÓK SZEMÉLYES ADATAIK KEZELÉSÉVEL KAPCSOLATOS JOGAI, AZ ADATTÖRLÉS

Az adatkezelés jogalapja a Termékrendelést leadott Felhasználók hozzájárulása a megrendelés leadása során.

Személyes adataik kezeléséről a megrendelést leadott Felhasználók tájékoztatást kérhetnek. Az Üzemeltető kérésre tájékoztatást ad az érintettnek az általa kezelt adatairól, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az Üzemeltető nevéről, címéről (székhely: 8111 Seregélyes, Széchenyi utca 13.) és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, továbbá arról, hogy kik és milyen célból kapják vagy kapták meg az adatokat. A tájékoztatás az Üzemeltető postai címén (székhely: 8111 Seregélyes, Széchenyi utca 13.), illetve a(z) vezeto@ragadozokert.hu vagy hello@ragadozokert.hu e-mail címeken kérhető.

Ugyanezeken az elérhetőségeken kezdeményezheti a megrendelést leadott Felhasználó személyes adatainak helyesbítését és törlését is. Ennek során a Felhasználó saját kérésére a hozzá tartozó összes adat törlésre kerül. Erre a törlési igény megkezdésétől számított következő munkanapot követő 24 órán belül kerül sor.

A Felhasználók személyes adatainak biztonságára az Üzemeltető nagy hangsúlyt fektet. Azért, hogy megakadályozza a személyes adatokhoz történő jogosulatlan hozzáférést; megfelelő fizikai, elektronikus eljárást alkalmaz az on-line beérkezett adatok védelméért és biztonságáért.


ADATBIZTONSÁGI INTÉZKEDÉSEK

Az Üzemeltető a személyes adatokat az EVOLUTIONET KFT. Budapesten lévő BIX Internet központban (1132 Budapest, Victor Hugo u. 18-22.) tárolja nagysebességű gerinchálózatra kötve. Cégnév: EVOLUTIONET KFT. E-mail: info@domain-tarhely.net


JOGÉRVENYESÍTÉSI LEHETŐSÉGEK

Az a Felhasználó, aki úgy érzi, hogy az Üzemeltető megsértette a személyes adatok védelméhez való jogát, igényét polgári bíróság előtt érvényesítheti, vagy kérheti az adatvédelmi biztos segítségét is. Az erre, valamint az Üzemeltető kötelezettségeire vonatkozó részletes törvényi rendelkezéseket a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. törvény tartalmazza.

Az Adatvédelmi nyilatkozat kialakításakor az 1992. évi LXIII. számú – személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló; illetve az 1998. évi VI. számú az egyének védelméről a személyes adatok gépi feldolgozása során – törvényt vettük alapul.


TÁJÉKOZTATÁS A MAGÁNSZFÉRÁT FENYEGETŐ VESZÉLYEKRŐL

Az Internet használatával együtt járnak különböző, a magánszférát fenyegető veszélyek.

Felhívjuk a figyelmét, hogy a Weboldalon leírt véleménye személyes adat, amelyből különleges adataira, akár származására, politikai véleményére is lehet következtetni. Ezen adatok mindenki számára megismerhetővé válnak.

Javasoljuk, hogy személyes adatai védelme érdekében használjon PET technológiát (Privátszférát erősítő technológia). Számos honlapon talál erre vonatkozó információ.


KÖZÉRDEKŰ ADATOK:

Ügyvezető / Honlaptulajdonos:                  Czuppon Bálint

                                                                                          ŐSTERMELŐ


FELIR azonosító:                                                    AB3682875


Adószám:                                                                   59338077-1-27


Bankszámlaszám (OTP Bank):                      11773078-00524966


Székhely:                                                                    MAGYARORSZÁG8111 Seregélyes, Széchenyi utca 13.


Főtevékenység:                                                      011902 – Dísznövény- és virágtermesztés

Tevékenységek:                                                      011901 – Egyéb, nem évelő növény termesztése m.n.s.                                                  

                                                                                          013002 – Dísznövényszaporítóanyag-termesztés           


Tevékenység azonosító száma:                    NEBIH1057681503


Telefon:                                                                       Kérem e-mailben vegye fel a kapcsolatot!


Weboldal:                                                                   https://www.ragadozokert.hu/

Facebook:                                                                   http://www.facebook.com/ragadozokert

Instagram:                                                                  http://www.instagram.com/ragadozokert


E-mail: 

Megrendelés-kezelés:                                          rendeles@ragadozokert.hu

Közvetlen kapcsolat az ügyvezetővel:        vezeto@ragadozokert.hu

Egyéb információkérés:                                       hello@ragadozokert.hu

Weboldallal kapcsolatos észrevételek:      web@ragadozokert.hu

A kapcsolattartást elsődlegesen e-mailben történik, a telefonhívásokat nem mindig tudjuk fogadni! Ezért kérjük, elsősorban e-mailben keressen bennünket! Látogatókat személyesen fogadni lakcímünkön jelenleg nem tudunk!


ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

REGISZTRÁCIÓ

A www.ragadozokert.hu internetes oldal (a továbbiakban: Weboldal) teljes körű megtekintéséhez, továbbá a ragadozó növényekről való általános és specifikus növénytartási információk megszerzéséhez a Felhasználónak NEM kell regisztrálnia. Emellett a Felhasználó csakugyan regisztráció NÉLKÜL adhatja le megrendelését a Weboldalon eladásra kínált Termékre.


TERMÉKEK, ÁRAK

A Weboldalon ültetőközegek, ragadozó növények és ezek vetőmagjai (Termék) kerülnek eladásra, melyeket növénykategóriánként külön menüpontokban rövid leírás és színes fotó kíséretében talál a Felhasználó. Az egyes növénykategóriákon belül a növényfajok, illetve hibridek egyedileg, továbbá méret szerint árazottak. A vásárolni kívánt Termék méretet kiválasztva az aktuális, fizetendő ár jelenik meg, postaköltség nélkül. A méretek értelmezése az alábbi: S – fiatal, magonc növény, mely kisméretű (0,5-3 cm) és kevés csapdával rendelkezik; M – közepes méretű (3-5,5 cm) növény, melyen a fajtajellegek már kezdődnek látszódni, a következő évben várható virágzása; L – nagy méretű (5,5-8 cm), felnőtt virágzó/virágzóképes növény, kifejlett csapdákkal és fajtajellegekkel; XL – kivételesen nagy méretű (8-10 cm), virágos/virágzóképes növény 2-3 éves korral, sok csapdával és fajtajellegekkel. Az ár alatt található információ a termék elérhetőségéről (“NEM RENDELHETŐ” és “RENDELHETŐ” vagy “HAMAROSAN”). Utóbbi esetben az adott növény (Termék) éppen szaporítás alatt van, és rövid időn belül rendelhetővé fog válni. Az itt közölt elérhetőségi állapot ugyanakkor nem mérvadó, azt minden esetben Üzemeltető a megrendelés visszaigazolása előtt ellenőrzi és külön levélben tájékoztatja a Felhasználót.

A növények alapesetben cserepek és ültetőközeg nélkül, gyökércsomagolt állapotban postázottak, azokat a megérkezésük után a szükséges ültetőközegbe (külön rendelendő, nem képezi a csomag részét) kell elültetni. Indokolt esetben (pl. az adott növény nehezen viseli a bolygatást) vagy külön kérésre – költség ellenében a rendelni kívánt darabszám függvényében – a növényeket cserepezve is postázzuk. A rendelt növények az aktuális évszaknak megfelelő állapotban kerülnek postázásra: a téli fényszegény időszakban kevésbé látványosak/kisebb mérettel rendelkeznek a nyár közepi állapotukhoz képest. A fényviszonyok következtében adódhatnak színárnyalat és intenzitásbeli különbségek a küldendő növények és a Weboldalon látható fotók között. Emellett egyes növényeik fajtajellegeiket csak intenzív napsütés hatására alakítják ki, melyek nyár közepén a leginkább szembetűnők. A vénusz légycsapójának (Dionaea muscipula) magról történő szaporítása során fenntartjuk a jogot, hogy az utódnövények csupán kis része mutatja az adott fajtára vonatkozó jelleget. Ennek oka, hogy a növények keresztbeporzása során új jellegek alakulhatnak ki vagy már meglévők veszhetnek el. 


MEGRENDELÉS

A Weboldalon a minimális rendelési kötelezettség 3500,- Ft (szállítási költség nélkül); az ez alatti megrendelések nem kerülnek feldolgozásra. A Weboldal nem webáruházként funkcionál, ezért nem található meg a webáruházakra jellemző struktúra (pl. ’Kosár’) és a Termékek megrendelése sem kötött regisztrációhoz. Ezért Felhasználó a rendelését egy megrendelési űrlap pontos kitöltésével és elküldésével adhatja le. A megrendelési űrlapot a Felhasználó a Weboldal jobb felső sarkában látható ’Megrendelés leadása’ gombra kattintva tudja kitölteni. A rendelés leadása során a megrendelési űrlapon a Felhasználónak kell begépelni a személyes adatait és a rendelni kívánt termékek (növények, magok, ültetőközegek) nevét, méretét/mennyiségét, továbbá darabszámát. Ezt követően a megrendelés a ’Küldés’ gombra kattintva adható le, melynek feltétele a megadott személyes adatok adatkezelő (Üzemeltető) általi feldolgozásához történő hozzájárulás (lásd Adatvédelmi Nyilatkozat). Ezt a megrendelési űrlapon, a megfelelő jelölőnégyzet megjelölésével teheti meg. A megadott személyes adatai minden esetben bizalmasan kezeltek, azok harmadik fél részére nem kerülnek kiadásra (lásd Adatvédelmi Nyilatkozat). A megrendelés leadása után a Weboldal automatikus visszaigazolást küld a rendelés beérkezéséről. Üzemeltető felhívja a Felhasználó figyelmét, hogy az egyes Termékeknél feltüntetett elérhetőségi státuszok nem minden esetben mérvadók, azok elérhetőségét 1-3 munkanapon Üzemeltető ellenőrzi, majd ezt követően egy új levélben igazolja vissza a megrendelést! 

A beérkezett megrendelések feldolgozása általában az esti órákban történik, 3 munkanapon belül. A megrendelés visszaigazolásáról minden esetben e-mailt kap a Felhasználó az Üzemeltetőtől a megrendelés során megadott elektronikus levélcímére. A visszaigazolás tartalmazza a megrendelt Termék(ek) nevét, mennyiségét, darabszámát, egységárát, a szállítási díjat (postaköltség) és a választott fizetési módnak (belföldi postautalvány vagy banki átutalás) megfelelő, fizetéshez szükséges információkat. Ha a Felhasználó téves rendelést adott le vagy módosíttatná/töröltetné megrendelését, azt a hello@ragadozokert.hu elektronikus levélcímen  teheti meg.


FELELŐSSÉGVÁLLALÁS

A megrendelés teljesítése minden esetben a Felhasználó által a megrendelési űrlapon megadott adatok alapján történik. A hibás vagy nem valós adatok megadásából eredő károkért és költségekért az Üzemeltető nem vállal felelősséget, az teljes egészében a Felhasználót terheli. A fizetési kötelezettséggel járó megrendelés leadásával Felhasználó a vásárlási szerződést elfogadja, melynek be nem tartása szerződésszegéssel és jogi felelősségre vonással járhat. Felhasználó kifejezetten vállalja, hogy a megrendelésben szereplő Termékek értékegyenlítéséről a  rendelés visszaigazolásától számított 7 napon belül gondoskodik, továbbá küldeményének gördülékeny átvételét megvalósítja a kiválasztott szállítási módnak megfelelően. Abban az esetben, ha a küldemény kézbesítése a Felhasználó hibájából eredendően meghiúsul, úgy a Felhasználó vállalja, hogy a felmerülő többletköltségeket (pl. küldemény ismételt postázása) megtéríti.


FIZETÉS

A Weboldalon található árak magyar forintban (HUF) értendők és nem tartalmazzák a postaköltséget. Az Üzemeltető fenntartja az árak megváltoztatásának jogát, továbbá nem vállal felelősséget a Weboldalon esetlegesen rosszul szereplő árakért, melyek a helytelen adatbevitelből, nyomtatási vagy programozási hibákból eredhetnek. A fizetendő végösszeg minden esetben a rendelni kívánt termékek összárából, a postaköltség összegéből, valamint a csomagolási költségből adódik. Miután leadta megrendelését, egy visszaigazoló elektronikus levélben részletesen feltüntetésre kerül a rendelt termékek egyéni ára, összára és a postaköltség egyaránt.

A fizetés előre utalással belföldi postautalványon vagy banki átutaláson keresztül lehetséges (kivétel személyes átvétel esetén történő készpénzes fizetés).  A leadott megrendelés értékegyenlítésének a Felhasználó által a rendelés visszaigazolásától számított 7 naptári napon belül meg kell történni. Amennyiben az értékegyenlítés az említett  határidőn belül nem történik meg, úgy a következő napon fizetési emlékeztető kerül kiküldésre a Felhasználó felé e-mailben. Ha újabb 7 naptári napon belül nem történik visszajelzés vagy értékegyenlítés a Felhasználó részéről, úgy a leadott megrendelést a visszaigazolástól számított 15-ik napon a Felhasználó személyes adataival egyetemben töröljük rendszerünkből.


ÁRUÁTVÉTEL

A megrendelt Termékek kézbesítése a Magyar Posta Zrt. segítségével történik. A Termékek csak regisztráltan (ajánlottan) és időgarantált szolgáltatással kerülnek postázásra, az értékegyenlítés megtörténte utáni legelső hétfőn. A rendelt Termékek számának és súlyának függvényében vagy elsőbbségi, ajánlott küldeményként vagy 1 munkanapos MPL Postacsomag formájában történik a kézbesítés. Utóbbi esetben lehetőség van a csomagot MPL Csomagautomatára, Postára vagy PostaPontra szállíttatni. Utánvéttel történő postázásra nincs lehetőség. Üzemeltető kijelenti, hogy a postázás megtörténte után a küldemények nyomkövetését nem vállalja, a Magyar Posta Zrt.-vel a kapcsolatot nem tartja és a postázási folyamatért felelősséget nem vállal. Szükség esetén – a Felhasználó külön kérésére – az Üzemeltető megadja a feladott küldemény postai azonosító számát, mellyel Felhasználó küldeménye után érdekledhet a Magyar Posta Zrt. postahivatalaiban személyesen vagy online a posta elektronikus nyomkövető rendszerét felhasználva.

A 7500,- Ft-ot meghaladó megrendelések esetében lehetőség van a megrendelést személyesen átvenni e-mailben előre egyeztetett időpontban és helyen, Székesfehérváron vagy Budapesten. Ez esetben szállítási költség nem kerül felszámolásra. Az erre való igényt a megrendelés leadása során, a megrendelési űrlapon, a ’Megjegyzés’ rovatban előre kell jelezni! Személyes átvétel esetén az értékegyenlítés készpénzben, az átvétel során esedékes.


POSTAKÖLTSÉG

A megrendelések postázása során rendelésenként 150,- Ft csomagolási költség kerül felszámításra a növények biztonságos postázásának érdekében. A nagyobb méretű és cserepezve postázandó megrendelések esetében a csomagolási költség magasabbnak adódhat, erről Üzemeltető tájékoztatást ad a Felhasználó részére. A feltüntetett postaköltségek tájékoztató jellegűek, a pontos postaköltség az Üzemeltető által küldött visszaigazoló e-mailben található, a rendelt termékek súlyának és a mindenkori postai díjszabásnak megfelelően! Az aktuális (2024.07.01.) postai díjszabás az alábbi oldalon érhető el: BELFÖLDI POSTAI DÍJAK

Postaköltség magok rendelése esetén:

900,- Ft

Postaköltség kis növények rendelésekor:

  1605,- Ft

Postaköltség ültetőközeg rendelésekor*: 

                1425- 3535,- Ft

 

Súly

Lakcímen történő kézbesítés Postán maradó kézbesítés** Csomagautomatába történő kézbesítés***

2 kg-ig

2915,- Ft

2265,- Ft

1425,- Ft

5 kg-ig

3275,- Ft

2595,- Ft

1645,- Ft

10 kg-ig 3535,- Ft

2985,- Ft

1645,- Ft

* Ültetőközeg (és növények együttes) rendelésekor postaköltség gyanánt magasabb összeget számolunk fel a nagyméretű csomag és annak súlya miatt: expressz csomagszolgáltatás – 1 munkanapos időgarancia.  

** Postán maradó kézbesítés esetén a küldeményt az Ön által megadott helyi postára címezzük. A feladás másnapján így Önnek kell a megadott postára befáradni és személyazonosságának igazolását követően a csomagot átvenni. Az átvételhez szükséges azonosító számot a küldemény feladása után megadjuk Önnek!

*** Csomagautomatára történő kézbesítés esetén a rendelés leadásakor kérjük a ‘Megjegyzés’ rovatban pontosan tüntesse fel, hogy mely automatára kívánja a csomagot kézbesíttetni! A csomagautomaták aktuális listája és bővebb információt a szolgáltatásról itt található: CSOMAGAUTOMATÁK


ELÁLLÁS A VÁSÁRLÁSTÓL

A Weboldalon található megrendelési űrlap kitöltésével és elküldésével a Felhasználó automatikusan nyilatkozik, hogy elolvasta és tudomásul vette az Általános Szerződési Feltételeket. A vásárlási szerződés írásban foglalt, nyelvezete magyar és hatályba lép, amint Üzemeltető a Felhasználó által leadott megrendelésére e-mailben visszaigazolást és a fizetéshez szükséges adatokat küld. A vásárlási szerződést a Weboldal nem iktatja és a szerződés a megrendelés teljesítésével lezárul. Üzemeltető fenntartja a vásárlási szerződéstől való elállás jogát amennyiben a Felhasználó nem tartja be a vásárlási szerződésben foglaltakat vagy bármely módon kárt okoz az Üzemeltetőnek. Felhasználó a megrendelés visszaigazolásának megérkezésétől mindaddig elállhat a rendeléstől, amíg Üzemeltető a megrendelést nem postázta, melynek időpontjáról a Felhasználó előzetesen tájékoztatásra kerül e-mailben. Bárminemű panaszát, vásárlástól való elállását a Felhasználó a hello@ragadozokert.hu elektronikus levélcímen jelentheti be, melyre Üzemeltető 2 napon belül válaszol.

A megrendelés kézbesítésétől számított 14 munkanapon belül Felhasználó elállhat a vásárlástól, abban az esetben ha a rendelt Termékeket sérülésmentes állapotban visszaszolgáltatja az Üzemeltető részére a vásárlástól való elállás bejelentésétől számított 14 napon belül. A Termékek visszaküldésének postaköltsége a Felhasználót terheli. A Termékek visszaszolgáltatása után az Üzemeltető 14 napon belül köteles a Termékek ellenértékét a Felhasználónak visszatéríteni a megrendelés leadása során választott fizetési módnak megfelelően (kivéve ha Felhasználó beleegyezett, hogy másképpen kapja vissza az összeget). Üzemeltető a postaköltséget abban az esetben téríti vissza, ha a Felhasználó a kiszállított küldeményben lévő minden Termék vásárlásától eláll és azokat visszajuttatja. 14 munkanapon túl a vásárlás tartósnak minősül és a Termékek visszaszolgáltatására nincs lehetőség. Az általános 14 napos elállás lehetősége élő növényekre nem vonatkozik, így ragadozó növények esetében a vásárlástól való elállásra és visszaküldésre nincs lehetőség (17/1999. (II. 5.) Korm. rendelet 5c pontja alapján).


ONLINE VITARENDEZÉS

Ha Ön panaszt kíván tenni egy, az interneten vásárolt termékkel vagy szolgáltatással kapcsolatban, igénybe veheti az online vitarendezés eszközét. A portál csak akkor használható, ha Ön az EU-ban él. Az európai online vitarendezési platform a következő weboldalon érhető el: http://ec.europa.eu/odr  


TOVÁBBI RENDELKEZÉSEK

A jelen szerződésben és a kapcsolódó dokumentumokban nem szabályozott kérdésekben a polgári törvénykönyv, valamint az elektronikus kereskedelemre és a távollevők közötti szerződéskötésre vonatkozó jogszabályok az irányadóak.


KÖZÉRDEKŰ ADATOK:

Ügyvezető / Honlaptulajdonos:                  Czuppon Bálint

                                                                                          ŐSTERMELŐ


FELIR azonosító:                                                    AB3682875


Adószám:                                                                   59338077-1-27


Bankszámlaszám (OTP Bank):                      11773078-00524966


Székhely:                                                                    MAGYARORSZÁG8111 Seregélyes, Széchenyi utca 13.


Főtevékenység:                                                      011902 – Dísznövény- és virágtermesztés

Tevékenységek:                                                      011901 – Egyéb, nem évelő növény termesztése m.n.s.                                                  

                                                                                          013002 – Dísznövényszaporítóanyag-termesztés           


Tevékenység azonosító száma:                    NEBIH1057681503                          


Telefon:                                                                        Kérem e-mailben vegyen fel a kapcsolatot!


Weboldal:                                                                   https://www.ragadozokert.hu/

Facebook:                                                                   http://www.facebook.com/ragadozokert

Instagram:                                                                  http://www.instagram.com/ragadozokert


E-mail: 

Megrendelés-kezelés:                                          rendeles@ragadozokert.hu

Közvetlen kapcsolat az ügyvezetővel:        vezeto@ragadozokert.hu

Egyéb információkérés:                                       hello@ragadozokert.hu

Weboldallal kapcsolatos észrevételek:      web@ragadozokert.hu

A kapcsolattartást elsődlegesen e-mailben történik, a telefonhívásokat nem mindig tudjuk fogadni! Ezért kérjük, elsősorban e-mailben keressen bennünket! Látogatókat személyesen fogadni lakcímünkön jelenleg nem tudunk!

Utolsó frissítés: 2024.07.01.