Üzleti feltételek

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK ÉS ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓ

www.ragadozokert.hu Üzemeltetője ezúton tájékoztatja a Weboldal (a továbbiakban: Weboldal) látogatóit és vásárlóit (a továbbiakban: Felhasználók) az általános szerződési feltételekről, a személyes adatok kezelése körében követett gyakorlatról, valamint az adatok védelme érdekében megtett szervezési és technikai intézkedéseiről, továbbá a látogatók ezzel kapcsolatos jogairól, és azok érvényesítésének lehetőségeiről.


ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓ

A www.ragadozokert.hu internetes oldalon (a továbbiakban: Weboldal), az árral megjelölt és eladásra kínált ültetőközegre, ragadozó növényre vagy ezek vetőmagjaira (a továbbiakban: Termék) vonatkozó megrendelést leadott Felhasználók által megadott személyes adatainak kezelője:

Név: Czupponné Fekete Ildikó – ŐSTERMELŐ, ügyvezető/honlaptulajdonos

Cím: 8111 Seregélyes, Széchenyi utca 13.

Telefon: +36304053915

E-mail: ugyvezeto@ragadozokert.hu

Honlap: www.ragadozokert.hu

(a továbbiakban: Üzemeltető)


Amennyiben a(z) Üzemeltető a Weboldal Felhasználóitól személyes adatokat kér, úgy az alábbi, lent részletezett rendelkezések az irányadók.

Az Adatvédelmi nyilatkozat az Üzemeltető Weboldala használatakor a Felhasználó esetlegesen megadott személyes adatainak kezelésére, feldolgozására, nyilvántartására vonatkozó alapvető információkat tartalmazza. Amennyiben bármilyen kérdése merülne fel adatainak kezelésével kapcsolatban, kérjük, hogy a Weboldal használata előtt vegye fel a kapcsolatot az Üzemeltetővel: ugyvezeto@ragadozokert.hu

Az Adatvédelmi nyilatkozat bármikor módosításra kerülhet, a Felhasználó köteles időről időre ellenőrizni a Weboldalt annak érdekében, hogy az esetleges változásokról tudomást szerezzen. Az Adatvédelmi Nyilatkozat 2018. május 13. napján (Weboldal indulásakor) lépett hatályba, mely visszavonásig érvényes. A Weboldalon megadott személyes adatainak kezelésért az Üzemeltetők felelősek.


ADATKÉRÉS

A Weboldal megtekintéséhez, a ragadozó növényekről való általános és tartási információ szerzéséhez a Felhasználónak általában semmilyen adatot nem kell megadnia, azaz a Weboldalt a Felhasználó regisztráció nélkül megtekintheti, így ebben az esetben adatkérés/szolgáltatás nem szükséges.

Ugyanakkor, ha a Felhasználó úgy dönt, hogy valamely Terméket megvásárolja, úgy adatkérésre van szükség a megrendelés megadott címre történő postázása miatt. Ebben az esetben az Üzemeltetőnek a Felhasználó alábbi személyes adataira van szüksége:

  • családi és utóneve
  • lakcíme
  • e-mail címe
  • telefonszáma
  • cég/szervezet esetén a vállalatára vonatkozó adatok: név, cím, elérhetőség

A KEZELT ADATOK KÖRE

A Weboldal megtekintése során automatikusan rögzítésre kerül a Felhasználó látogatásának kezdő és befejező időpontja, illetve egyes esetekben – a Felhasználó számítógépének beállításától függően – a böngésző és az operációs rendszer típusa. Ezen adatokból a rendszer automatikusan statisztikai adatokat generál. Az Üzemeltető ezen adatokat nem kapcsolja össze személyes adatokkal.

Termék megrendelése esetén a Weboldal használatához megadott személyes adatok kezelése csak és kizárólag a Felhasználó hozzájárulásával történik a Termék megrendelése során, a megfelelő jelölőnégyzet megjelölésével (Rendelés leadása), mely a megrendelés feltétele. Ha a Felhasználó nem járul hozzá személyes adatainak kezeléséhez, úgy Termékre irányuló megrendelést nem tud a Weboldalon leadni. Személyes adatok (lakcím) hiányában a megrendelést nem lehet teljesíteni, a Termékeket postázni.

Az Üzemeltető kérik, hogy “Kiskorúak” – a vonatkozó helyi jogszabályok meghatározása szerinti – jogügyletet (Termék megrendelés), szülő vagy törvényes képviselő engedélye nélkül – ne tegyenek.


AZ ADATKEZELÉS CÉLJA

Az adatkezelés, a Weboldalon eladásra kínált Terméket megrendelő Felhasználó, valamint az Üzemeltető közötti folyamatos kapcsolatot szolgálja. Továbbá a személyes adatokat az Üzemeltető kizárólag abból a célból használja és kezeli, hogy magasabb szintű szolgáltatást tudjon a Felhasználó részére nyújtani, különösen az alábbi területeken:

  • a Weboldal elektronikus hírleveleinek eljuttatásához;
  • a Weboldal belső nyilvántartásához,
  • a Weboldal frissítéséről történő tájékoztatáshoz;
  • a Weboldal tartalmának testre szabásához;
  • továbbá kiemelendően ahhoz, hogy eljuttassuk a megadott lak/címre a Felhasználónak azokat a Termékeket, amelyeket a Weboldalon megrendel.

A kapcsolatot az Üzemeltető e-mailben, telefonon vagy levélben veheti fel a Felhasználóval kivéve, ha ezek közül a Felhasználó valamelyiket preferenciaként megjelölte.

A látogatás időpontja, valamint a böngésző és operációs rendszer típusának felvétele és tárolása kizárólag statisztikai célokat szolgál.

Az Üzemeltető a megjelölt céloktól eltérő célra a személyes adatokat nem használja, továbbá azokat harmadik fél számára semmi esetben sem adja ki. A megadott adatok kezelése a Felhasználó önkéntes hozzájárulásával történik, a Weboldalon leadott megrendelés során.

Az Üzemeltető a megrendelést leadott Felhasználókra vonatkozó valamennyi adatot és tényt bizalmasan kezeli, azokat kizárólag a megrendelések lak/címre történő eljuttatásához és saját kutatás, statisztika készítéséhez használja fel. Az ezekről készült kimutatások publikálása csak olyan formában történik, amely nem alkalmas az egyes Felhasználók egyedi beazonosítására.

Személyes adatait hozzájárulása nélkül az Üzemeltető soha nem továbbítja, nem teszi közzé, nem adja el, illetve nem adja bérbe és harmadik személy részére nem teszi hozzáférhetővé, ha csak azt jogszabály nem írja elő.

Amennyiben az Üzemeltető tájékoztatást kíván nyújtani a Weboldalon található Termékekről, amelyek érdekelhetik a Felhasználót; akkor ilyen jellegű tájékoztatást levélben, telefonon vagy e-mailben küldhetnek a Felhasználó részére, kivéve, ha ezek közül valamelyiket preferenciaként megjelölte.

A megrendelés leadása során, amikor a Felhasználó személyes adatait megadja, lehetősége van arra, hogy a Megjegyzés rovatban közölje, hogy adatait direkt marketing célokra az Üzemeltető ne használja fel. Amennyiben a Felhasználó ezt a lehetőséget választja, az Üzemeltető nem keresi fel direkt marketing céljából a Weboldalon található Termékekkel kapcsolatban. A Felhasználónak a megrendelés leadását követően is lehetősége van az Üzemeltetővel közölni, hogy személyes adatai ne kerüljenek felhasználásra direkt marketing célokra. Ezt az alábbi elektronikus levélcímek egyikén teheti meg: ugyvezeto@ragadozokert.hu vagy hello@ragadozokert.hu


AZ ADATKEZELÉS IDŐTARTAMA

A Weboldalon Termékre vonatkozó rendelést leadott Felhasználók személyes adatainak kezelését az Üzemeltető 5 évig vagy a hozzájárulás írásban történő visszavonásáig végzi, ezután az adatok az Üzemeltető általi törlésre kerülnek.

Az Üzemeltető nem vállal felelősséget a már törölt, de az internetes keresőprogramok közreműködésével mégis archiválásra került, korábbi oldalaiért. Ezek eltávolításáról a keresőoldal működtetőjének kell gondoskodni.


AZ ADATOKHOZ HOZZÁFÉRŐK KÖRE, ADATFELDOLGOZÓK

A Termék iránti megrendelést leadott Felhasználók személyes adataihoz csak az Üzemeltető fér hozzá.

Személyes adatokat harmadik személyeknek az Üzemeltető nem ad át. Ez nem vonatkozik az esetleges, törvényben előírt, kötelező adattovábbításokra, amelyekre csak rendkívüli esetekben kerülhet sor. Az Üzemeltető az egyes hatósági adatkérések teljesítése előtt minden egyes adat tekintetében megvizsgálja, hogy valóban fennáll-e az adattovábbítás jogalapja.


A FELHASZNÁLÓK SZEMÉLYES ADATAIK KEZELÉSÉVEL KAPCSOLATOS JOGAI, AZ ADATTÖRLÉS

Az adatkezelés jogalapja a Termékrendelést leadott Felhasználók hozzájárulása a megrendelés leadása során.

Személyes adataik kezeléséről a megrendelést leadott Felhasználók tájékoztatást kérhetnek. Az Üzemeltető kérésre tájékoztatást ad az érintettnek az általa kezelt adatairól, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az Üzemeltető nevéről, címéről (székhely: 8111 Seregélyes, Széchenyi utca 13.) és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, továbbá arról, hogy kik és milyen célból kapják vagy kapták meg az adatokat. A tájékoztatás az Üzemeltető postai címén (székhely: 8111 Seregélyes, Széchenyi utca 13.), illetve a(z) ugyvezeto@ragadozokert.hu vagy hello@ragadozokert.hu e-mail címeken kérhető.

Ugyanezeken az elérhetőségeken kezdeményezheti a megrendelést leadott Felhasználó személyes adatainak helyesbítését és törlését is. Ennek során a Felhasználó saját kérésére a hozzá tartozó összes adat törlésre kerül. Erre a törlési igény megkezdésétől számított következő munkanapot követő 24 órán belül kerül sor.

A Felhasználók személyes adatainak biztonságára az Üzemeltető nagy hangsúlyt fektet. Azért, hogy megakadályozza a személyes adatokhoz történő jogosulatlan hozzáférést; megfelelő fizikai, elektronikus eljárást alkalmaz az on-line beérkezett adatok védelméért és biztonságáért.


ADATBIZTONSÁGI INTÉZKEDÉSEK

Az Üzemeltető a személyes adatokat az EVOLUTIONET KFT. Budapesten lévő BIX Internet központban (1132 Budapest, Victor Hugo u. 18-22.) tárolja nagysebességű gerinchálózatra kötve. Cégnév: EVOLUTIONET KFT. E-mail: info@domain-tarhely.net


JOGÉRVENYESÍTÉSI LEHETŐSÉGEK

Az a Felhasználó, aki úgy érzi, hogy az Üzemeltető megsértette a személyes adatok védelméhez való jogát, igényét polgári bíróság előtt érvényesítheti, vagy kérheti az adatvédelmi biztos segítségét is. Az erre, valamint az Üzemeltető kötelezettségeire vonatkozó részletes törvényi rendelkezéseket a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. törvény tartalmazza.

Az Adatvédelmi nyilatkozat kialakításakor az 1992. évi LXIII. számú – személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló; illetve az 1998. évi VI. számú az egyének védelméről a személyes adatok gépi feldolgozása során – törvényt vettük alapul.


TÁJÉKOZTATÁS A MAGÉNSZFÉRÁT FENYEGETŐ VESZÉLYEKRŐL

Az Internet használatával együtt járnak különböző, a magánszférát fenyegető veszélyek.

Felhívjuk a figyelmét, hogy a Weboldalon leírt véleménye személyes adat, amelyből különleges adataira, akár származására, politikai véleményére is lehet következtetni. Ezen adatok mindenki számára megismerhetővé válnak.

Javasoljuk, hogy személyes adatai védelme érdekében használjon PET technológiát (Privátszférát erősítő technológia). Számos honlapon talál erre vonatkozó információ.


ELÉRHETŐSÉGEK:

Ügyvezető / Honlaptulajdonos:                  Czupponné Fekete Ildikó

                                                                                          ŐSTERMELŐ


Őstermelői igazolványszám:                         0205571


Adószám:                                                                    52485680-1-27


Bankszámlaszám (OTP Bank Nyrt.):         11773360-01562963-00000000


Cím:                                                                                8111 Seregélyes, Széchenyi utca 13.


Telefon:                                                                        +36304053915


Weboldal:                                                                   http://www.ragadozokert.hu/

Facebook:                                                                   http://www.facebook.com/ragadozokert


E-mail: 

Megrendelés-kezelés:                                          rendeles@ragadozokert.hu

Közvetlen kapcsolat az ügyvezetővel:       ugyvezeto@ragadozokert.hu

Egyéb információkérés:                                      hello@ragadozokert.hu

Weboldallal kapcsolatos észrevételek:     web@ragadozokert.hu

A kapcsolattartást elsődlegesen e-mailben történik, a telefonhívásokat nem mindig tudjuk fogadni! Ezért kérjük, elsősorban e-mailben keressen minket! Látogatókat személyesen fogadni lakcímünkön nem tudunk!


ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

REGISZTRÁCIÓ

A www.ragadozokert.hu internetes oldal (a továbbiakban:Weboldal) teljes körű megtekintéséhez, továbbá a ragadozó növényekről való általános és specifikus növénytartási információk megszerzéséhez a Felhasználónak NEM kell regisztrálnia. Emellett a Felhasználó csakugyan regisztráció NÉLKÜL adhatja le megrendelését a Weboldalon eladásra kínált Termékre.


TERMÉKEK, ÁRAK

A Weboldalon ültetőközegek, ragadozó növények és ezek vetőmagjai (Termék) kerülnek eladásra, melyeket növénykategóriánként külön menüpontokban talál a Felhasználó. Az egyes növénykategóriákon belül a növényfajok, illetve hibridek egyedileg, továbbá méret szerint árazottak. A vásárolni kívánt Termék méretet kiválasztva az aktuális, fizetendő ár jelenik meg, postaköltség nélkül. A méretek értelmezése az alábbi: S – fiatal, magonc növény, mely kisméretű (0,5-3 cm) és kevés csapdával rendelkezik; M – közepes méretű (3-5,5 cm) növény, melyen a fajtajellegek már kezdődnek látszódni, a következő évben várható virágzása; L – nagy méretű (5,5-8 cm), felnőtt virágzó/virágzóképes növény, kifejlett csapdákkal és fajtajellegekkel; XL – kivételesen nagy méretű (8-10 cm), virágos/virágzóképes növény 2-3 éves korral, sok csapdával és fajtajellegekkel. Az ár alatt található információ a termék elérhetőségéről („RENDELHETŐ” vagy „HAMAROSAN”). Utóbbi esetben az adott növény (Termék) éppen szaporítás alatt van, így jelenleg nem rendelhető; kérjük, érdeklődjön annak legkorábbi ismételt értékesítéséről: hello@ragadozokert.hu. A Weboldalon a Termékről rövid leírást és színes fotót talál. A Weboldal kínálatát folyamatosan bővítjük!


MEGRENDELÉS

A www.ragadozokert.hu Weboldal nem webáruházként funkcionál, azaz nem található meg a webáruházakra jellemző struktúra (pl. ’Kosár’) és a Termékek megrendelése sem kötött regisztrációhoz. Ezért megrendelését a Weboldalon található megrendelési űrlap pontos kitöltésével (a megrendelni kívánt Termékek felsorolásával) és elküldésével adhatja le. A Weboldalon a minimális rendelési kötelezettség 2500,- Ft (szállítási költség nélkül); ez alatti megrendelések nem kerülnek feldolgozásra. Megrendelését a személyes adatai megadása után, a ’Küldés’ gombra kattintva adhatja le, melynek feltétele a megadott személyes adatok adatkezelő (Üzemeltető) általi feldolgozásához történő hozzájárulás (lásd Adatvédelmi Nyilatkozat). Ezt a megrendelési űrlapon, a megfelelő jelölőnégyzet megjelölésével teheti meg. A megadott személyes adatai minden esetben bizalmasan kezeltek, azok harmadik fél részére nem kerülnek kiadásra (lásd Adatvédelmi Nyilatkozat). A megrendelés leadása után a Weboldal NEM küld automatikus visszaigazolást a rendelés fogadásáról.

A beérkezett megrendelések feldolgozása általában az esti órákban történik, 3 munkanapon belül. A megrendelés visszaigazolásáról minden esetben e-mailt kap a Felhasználó a megrendelés során megadott elektronikus levélcímére. A visszaigazolás tartalmazza a megrendelt Termék(ek) nevét, mennyiségét, darabszámát, egységárát, a szállítási díjat (postaköltség) és a választott fizetési módnak (belföldi postautalvány vagy banki átutalás) megfelelő, fizetéshez szükséges információkat.

FIZETÉS

A fizetendő végösszeg minden esetben a rendelni kívánt termékek összárából és a postaköltség összegéből adódik. Miután leadta megrendelését, egy visszaigazoló levélben részletesen feltüntetésre kerül a rendelt termékek egyéni ára, összára és a postaköltség egyaránt.

A Weboldalon jelenleg az alább látható kétféle módon történhet a megrendelések értékegyenlítése:

Belföldi postautalvány: A postaköltséggel terhelt végösszeget egy, a rendelést visszaigazoló e-mailben található címre kell feladni a helyi postán, személyesen. A belföldi postautalvány feladásának díja van, melyet a postának kell fizetni feladáskor (a rendelés végösszegén kívül), ennek költségét a küldendő összeg nagysága határozza meg.

Banki átutalás: A banki átutalás egy adott bankszámláról egy másik bankszámlára történő pénzfizetést jelent. Legyen szó bármilyen átutalásról, minden esetben meg kell adnia a saját és a kedvezményezett számlaszámát. Az átutalás történhet online módon, interneten (NetBank) keresztül, de lehetséges telefonon (TeleBank) keresztül és bankfiókban történő átutalási megbízás kitöltésével egyaránt. A banki átutaláshoz szükséges információkat (kedvezményezett számlaszáma, utalandó összeg, számlatulajdonos neve, megjegyzés rovat) egy, a rendelést visszaigazoló levélben közöljük. Fontos, hogy minden esetben tüntesse fel a közlemény rovatban a rendelés leadása során megadott nevét, ugyanis rendelését ennek segítségével tudjuk beazonosítani.


SZÁLLÍTÁSI DÍJAK (POSTAKÖLTSÉG)

A postázás minden esetben elsőbbségi, ajánlott szolgáltatással történik. A megrendelések postázása során csomagolási költség nem kerül felszámításra! A feltüntetett postaköltségek tájékoztató jellegűek, a pontos postaköltség a visszaigazoló e-mailben található, a rendelt termékek súlyának és a mindenkori postai díjszabásnak megfelelően! Az aktuális (2020.01.01.) postai díjszabás: ITT

Postaköltség magok rendelése esetén:

590,- Ft

Postaköltség növények rendelésekor:

920,- Ft

Postaköltség ültetőközeg rendelésekor*: 

                890 – 2260,- Ft

 

Súly

Lakcímen történő kézbesítés Postán maradó kézbesítés** Csomagautomatába történő kézbesítés***

2 kg-ig

1860,- Ft

1435,- Ft

890,- Ft

5 kg-ig

2090,- Ft

1640,- Ft

1030,- Ft

10 kg-ig 2260,- Ft

1890,- Ft

1030,- Ft

* Ültetőközeg (és növények együttes) rendelésekor postaköltség gyanánt magasabb összeget számolunk fel a nagyméretű csomag és annak súlya miatt: expressz csomagszolgáltatás – 1 munkanapos időgarancia.  

** Postán maradó kézbesítés esetén a küldeményt az Ön által megadott helyi postára címezzük. A feladás másnapján így Önnek kell a megadott postára befáradni és személyazonosságának igazolását követően a csomagot átvenni. Az átvételhez szükséges azonosító számot a küldemény feladása után megadjuk Önnek!

*** Csomagautomatára történő kézbesítés esetén a rendelés leadásakor kérjük a ‘Megjegyzés’ rovatban pontosan tüntesse fel, hogy mely automatára kívánja a csomagot kézbesíttetni! A csomagautomaták aktuális listáját és bővebb információt a szolgáltatásról itt talál: CSOMAGAUTOMATÁK

ÁRUÁTVÉTEL

A megrendelt Termékek kézbesítése a Magyar Posta Zrt. segítségével történik. A Termékek csak regisztráltan (ajánlottan) és elsőbbségi szolgáltatással kerülnek postázásra, az értékegyenlítés megtörténte utáni legelső hétfőn. Utánvéttel történő postázásra nincs lehetőség! A növények alapesetben cserepek és ültetőközeg nélkül, gyökércsomagolt állapotban postázottak, azok a megérkezésük után a szükséges ültetőközegbe (külön rendelendő, nem képezi a csomag részét) elültetendők.

Az 5000,- Ft-ot meghaladó megrendelések esetében lehetőség van a megrendelést személyesen átvenni e-mailben előre egyeztetett időpontban és helyen, Székesfehérváron vagy Budapesten! Ez esetben szállítási költség nem kerül felszámolásra! Az erre való igényt a megrendelés leadása során, a megrendelési űrlapon, a ’Megjegyzés’ rovatban előre kell jelezni!

A jelen szerződésben és a kapcsolódó dokumentumokban nem szabályozott kérdésekben a polgári törvénykönyv, valamint az elektronikus kereskedelemre és a távollevők közötti szerződéskötésre vonatkozó jogszabályok az irányadóak.


ELÉRHETŐSÉGEK:

Ügyvezető / Honlaptulajdonos:                  Czupponné Fekete Ildikó

                                                                                          ŐSTERMELŐ


Őstermelői igazolványszám:                         0205571


Adószám:                                                                   52485680-1-27


Bankszámlaszám (OTP Bank Nyrt.):         11773360-01562963-00000000


Cím:                                                                                8111 Seregélyes, Széchenyi utca 13.


Telefon:                                                                        +36304053915


Weboldal:                                                                    http://www.ragadozokert.hu/

Facebook:                                                                    http://www.facebook.com/ragadozokert


E-mail: 

Megrendelés-kezelés:                                             rendeles@ragadozokert.hu

Közvetlen kapcsolat az ügyvezetővel:           ugyvezeto@ragadozokert.hu

Egyéb információkérés:                                          hello@ragadozokert.hu

Weboldallal kapcsolatos észrevételek:         web@ragadozokert.hu

A kapcsolattartást elsődlegesen e-mailben történik, a telefonhívásokat nem mindig tudjuk fogadni! Ezért kérjük, elsősorban e-mailben keressen minket! Látogatókat személyesen fogadni lakcímünkön nem tudunk!