ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK ÉS ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓ

www.ragadozokert.hu Üzemeltetői ezúton tájékoztatják a Weboldal (a továbbiakban: Weboldal) látogatóit és vásárlóit (a továbbiakban: Felhasználók) az általános szerződési feltételekről, a személyes adatok kezelése körében követett gyakorlatról, valamint az adatok védelme érdekében megtett szervezési és technikai intézkedéseiről, továbbá a látogatók ezzel kapcsolatos jogairól, és azok érvényesítésének lehetőségeiről.


ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓ

A www.ragadozokert.hu Weboldalon, az árral megjelölt és eladásra kínált ültetőközegre, ragadozó növényre vagy ezek vetőmagjaira (a továbbiakban: Termék) vonatkozó megrendelést leadott Felhasználók által megadott személyes adatainak kezelői:

Név: Czupponné Fekete Ildikó – ŐSTERMELŐ, ügyvezető/honlaptulajdonos

Cím: 8111 Seregélyes, Széchenyi utca 13.

Telefon: +36304053915

E-mail: ugyvezeto@ragadozokert.hu

Honlap: www.ragadozokert.hu


Név: Czuppon Bálint – OKLEVELES BIOLÓGUS, koordinátor/kapcsolattartó 

Cím: 8111 Seregélyes, Széchenyi utca 13.

Telefon: +36304053915

E-mail: hello@ragadozokert.hu

Honlap: www.ragadozokert.hu

(a továbbiakban: Üzemeltetők)


Amennyiben a(z) Üzemeltetők a Weboldal Felhasználóitól személyes adatokat kérnek, úgy az alábbi, lent részletezett rendelkezések az irányadók.

Az Adatvédelmi nyilatkozat az Üzemeltetők Weboldala használatakor a Felhasználó esetlegesen megadott személyes adatainak kezelésére, feldolgozására, nyilvántartására vonatkozó alapvető információkat tartalmazza. Amennyiben bármilyen kérdése merülne fel adatainak kezelésével kapcsolatban, kérjük, hogy a Weboldal használata előtt vegye fel a kapcsolatot az Üzemeltetőkkel: ugyvezeto@ragadozokert.hu és hello@ragadozokert.hu

Az Adatvédelmi nyilatkozat bármikor módosításra kerülhet, a Felhasználó köteles időről időre ellenőrizni a Weboldalt annak érdekében, hogy az esetleges változásokról tudomást szerezzen. Az Adatvédelmi Nyilatkozat 2018. május 13. napján (Weboldal indulásakor) lépett hatályba, mely visszavonásig érvényes. A Weboldalon megadott személyes adatainak kezelésért az Üzemeltetők felelősek.


ADATKÉRÉS

A Weboldal megtekintéséhez, a ragadozó növényekről való általános és tartási információ szerzéséhez a Felhasználónak általában semmilyen adatot nem kell megadnia, azaz a Weboldalt a Felhasználó regisztráció nélkül megtekintheti, így ebben az esetben adatkérés/szolgáltatás nem szükséges.

Ugyanakkor, ha a Felhasználó úgy dönt, hogy valamely Terméket megvásárolja, úgy adatkérésre van szükség a megrendelés megadott címre történő postázása miatt. Ebben az esetben az Üzemeltetőnek a Felhasználó alábbi személyes adataira van szüksége:

  • családi és utóneve
  • lakcíme
  • e-mail címe
  • telefonszáma
  • cég/szervezet esetén a vállalatára vonatkozó adatok: név, cím, elérhetőség

A KEZELT ADATOK KÖRE

A Weboldal megtekintése során automatikusan rögzítésre kerül a Felhasználó látogatásának kezdő és befejező időpontja, illetve egyes esetekben – a Felhasználó számítógépének beállításától függően – a böngésző és az operációs rendszer típusa. Ezen adatokból a rendszer automatikusan statisztikai adatokat generál. Az Üzemeltetők ezen adatokat nem kapcsolják össze személyes adatokkal.

Termék megrendelése esetén a Weboldal használatához megadott személyes adatok kezelése csak és kizárólag a Felhasználó hozzájárulásával történik a Termék megrendelése során, a megfelelő jelölőnégyzet megjelölésével (Rendelés leadása), mely a megrendelés feltétele. Ha a Felhasználó nem járul hozzá személyes adatainak kezeléséhez, úgy Termékre irányuló megrendelést nem tud a Weboldalon leadni. Személyes adatok (lakcím) hiányában a megrendelést nem lehet teljesíteni, a Termékeket postázni.

Az Üzemeltetők kérik, hogy “Kiskorúak” – a vonatkozó helyi jogszabályok meghatározása szerinti – jogügyletet (Termék megrendelés), szülő vagy törvényes képviselő engedélye nélkül – ne tegyenek.


AZ ADATKEZELÉS CÉLJA

Az adatkezelés, a Weboldalon eladásra kínált Terméket megrendelő Felhasználó, valamint az Üzemeltetők közötti folyamatos kapcsolatot szolgálja. Továbbá a személyes adatokat az Üzemeltetők kizárólag abból a célból használják és kezelik, hogy magasabb szintű szolgáltatást tudjanak a Felhasználó részére nyújtani, különösen az alábbi területeken:

  • a Weboldal elektronikus hírleveleinek eljuttatásához;
  • a Weboldal belső nyilvántartásához,
  • a Weboldal frissítéséről történő tájékoztatáshoz;
  • a Weboldal tartalmának testre szabásához;
  • továbbá kiemelendően ahhoz, hogy eljuttassuk a megadott lak/címre a Felhasználónak azokat a Termékeket, amelyeket a Weboldalon megrendel.

A kapcsolatot az Üzemeltetők e-mailben, telefonon vagy levélben vehetik fel a Felhasználóval kivéve, ha ezek közül a Felhasználó valamelyiket preferenciaként megjelölte.

A látogatás időpontja, valamint a böngésző és operációs rendszer típusának felvétele és tárolása kizárólag statisztikai célokat szolgál.

Az Üzemeltetők a megjelölt céloktól eltérő célra a személyes adatokat nem használják, továbbá azokat harmadik fél számára semmi esetben sem adják ki. A megadott adatok kezelése a Felhasználó önkéntes hozzájárulásával történik, a Weboldalon leadott megrendelés során.

Az Üzemeltetők a megrendelést leadott Felhasználókra vonatkozó valamennyi adatot és tényt bizalmasan kezelik, azokat kizárólag a megrendelések lak/címre történő eljuttatásához és saját kutatás, statisztika készítéséhez használják fel. Az ezekről készült kimutatások publikálása csak olyan formában történik, amely nem alkalmas az egyes Felhasználók egyedi beazonosítására.

Személyes adatait hozzájárulása nélkül az Üzemeltetők soha nem továbbítják, nem teszik közzé, nem adják el, illetve nem adják bérbe és harmadik személy részére nem teszik hozzáférhetővé, ha csak azt jogszabály nem írja elő.

Amennyiben az Üzemeltetők tájékoztatást kívánnak nyújtani a Weboldalon található Termékekről, amelyek érdekelhetik a Felhasználót; akkor ilyen jellegű tájékoztatást levélben, telefonon vagy e-mailben küldhetnek a Felhasználó részére, kivéve, ha ezek közül valamelyiket preferenciaként megjelölte.

A megrendelés leadása során, amikor a Felhasználó személyes adatait megadja, lehetősége van arra, hogy a Megjegyzés rovatban közölje, hogy adatait direkt marketing célokra az Üzemeltetők ne használják fel. Amennyiben a Felhasználó ezt a lehetőséget választja, az Üzemeltetők nem keresik fel a direkt marketing céljából a Weboldalon található Termékekkel kapcsolatban. A Felhasználónak a megrendelés leadását követően is lehetősége van az Üzemeltetőkkel közölni, hogy személyes adatai ne kerüljenek felhasználásra direkt marketing célokra. Ezt az alábbi elektronikus levélcímek egyikén teheti meg: ugyvezeto@ragadozokert.hu vagy hello@ragadozokert.hu 


AZ ADATKEZELÉS IDŐTARTAMA

A Weboldalon Termékre vonatkozó rendelést leadott Felhasználók személyes adatainak kezelését az Üzemeltetők 5 évig vagy a hozzájárulás írásban történő visszavonásig végzik, ezután az adatok az Üzemeltetők általi törlésre kerülnek.

Az Üzemeltetők nem vállalnak felelősséget a már törölt, de az internetes keresőprogramok közreműködésével mégis archiválásra került, korábbi oldalaiért. Ezek eltávolításáról a keresőoldal működtetőjének kell gondoskodni.


AZ ADATOKHOZ HOZZÁFÉRŐK KÖRE, ADATFELDOLGOZÓK

A Termék iránti megrendelést leadott Felhasználók személyes adataihoz csak az Üzemeltetők férnek hozzá.

Személyes adatokat harmadik személyeknek az Üzemeltetők nem adnak át. Ez nem vonatkozik az esetleges, törvényben előírt, kötelező adattovábbításokra, amelyekre csak rendkívüli esetekben kerülhet sor. Az Üzemeltetők az egyes hatósági adatkérések teljesítése előtt minden egyes adat tekintetében megvizsgálják, hogy valóban fennáll-e az adattovábbítás jogalapja.


A FELHASZNÁLÓK SZEMÉLYES ADATAIK KEZELÉSÉVEL KAPCSOLATOS JOGAI, AZ ADATTÖRLÉS

Az adatkezelés jogalapja a Termékrendelést leadott Felhasználók hozzájárulása a megrendelés leadása során.

Személyes adataik kezeléséről a megrendelést leadott Felhasználók tájékoztatást kérhetnek. Az Üzemeltetők kérésre tájékoztatást adnak az érintettnek az általa kezelt adatairól, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az Üzemeltetők neveiről, címeikről (székhely: 8111 Seregélyes, Széchenyi utca 13.) és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, továbbá arról, hogy kik és milyen célból kapják vagy kapták meg az adatokat. A tájékoztatás az Üzemeltetők postai címén (székhely: 8111 Seregélyes, Széchenyi utca 13.), illetve a(z) ugyvezeto@ragadozokert.hu vagy hello@ragadozokert.hu e-mail címeken kérhető.

Ugyanezeken az elérhetőségeken kezdeményezheti a megrendelést leadott Felhasználó személyes adatainak helyesbítését és törlését is. Ennek során a Felhasználó saját kérésére a hozzá tartozó összes adatot töröljük. A törlésre a törlési igény megkezdésétől számított következő munkanapot követő 24 órán belül kerül sor.

A Felhasználók személyes adatainak biztonságára az Üzemeltetők nagy hangsúlyt fektetnek. Azért, hogy megakadályozzuk a személyes adatokhoz történő jogosulatlan hozzáférést; megfelelő fizikai, elektronikus eljárást alkalmazunk az on-line beérkezett adatok védelméért és biztonságáért.


ADATBIZTONSÁGI INTÉZKEDÉSEK

Az Üzemeltetők a személyes adatokat az EVOLUTIONET KFT. Budapesten lévő BIX Internet központban (1132 Budapest, Victor Hugo u. 18-22.) tárolják nagysebességű gerinchálózatra kötve. Cégnév: EVOLUTIONET KFT. E-mail: info@domain-tarhely.net


JOGÉRVENYESÍTÉSI LEHETŐSÉGEK

Az a Felhasználó, aki úgy érzi, hogy az Üzemeltető megsértette a személyes adatok védelméhez való jogát, igényét polgári bíróság előtt érvényesítheti, vagy kérheti az adatvédelmi biztos segítségét is. Az erre, valamint az Üzemeltető kötelezettségeire vonatkozó részletes törvényi rendelkezéseket a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. törvény tartalmazza.

Az Adatvédelmi nyilatkozat kialakításakor az 1992. évi LXIII. számú – személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló; illetve az 1998. évi VI. számú az egyének védelméről a személyes adatok gépi feldolgozása során – törvényt vettük alapul.


TÁJÉKOZTATÁS A MAGÉNSZFÉRÁT FENYEGETŐ VESZÉLYEKRŐL

Az Internet használatával együtt járnak különböző, a magánszférát fenyegető veszélyek.

Felhívjuk a figyelmét, hogy a Weboldalon leírt véleménye személyes adat, amelyből különleges adataira, akár származására, politikai véleményére is lehet következtetni. Ezen adatok mindenki számára megismerhetővé válnak.

Javasoljuk, hogy személyes adatai védelme érdekében használjon PET technológiát (Privátszférát erősítő technológia). Számos honlapon talál erre vonatkozó információ.


ELÉRHETŐSÉGEK:

Ügyvezető / Honlaptulajdonos:                   Czupponné Fekete Ildikó                                                                       

                                                                                           ŐSTERMELŐ


Koordináció / Szakmai kérdések:                Czuppon Bálint

                                                                                           OKLEVELES BIOLÓGUS


Őstermelői igazolványszám:                          2002429


Adószám:                                                                    52485680-1-27


Bankszámlaszám (OTP Bank Nyrt.):         11773360-01562963-00000000


Cím:                                                                                8111 Seregélyes, Széchenyi út 13.


Telefon:                                                                        +36304053915


Weboldal:                                                                    http://www.ragadozokert.hu/

Facebook:                                                                    http://www.facebook.com/ragadozokert 


E-mail: 

Megrendelés-kezelés:                                           rendeles@ragadozokert.hu        

Közvetlen kapcsolat az ügyvezetővel:         ugyvezeto@ragadozokert.hu

Egyéb információkérés:                                        hello@ragadozokert.hu

Weboldallal kapcsolatos észrevételek:       web@ragadozokert.hu

 

A kapcsolattartást elsődlegesen e-mailben történik, a telefonhívásokat nem mindig tudjuk fogadni! Ezért kérjük, elsősorban e-mailben keressen minket! Látogatókat személyesen fogadni lakcímünkön nem tudunk!


ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

REGISZTRÁCIÓ

A www.ragadozokert.hu Weboldal teljes körű megtekintéséhez, továbbá a ragadozó növényekről való általános és specifikus növénytartási információk megszerzéséhez a Felhasználónak NEM kell regisztrálnia. Emellett a Felhasználó csakugyan regisztráció NÉLKÜL adhatja le megrendelését a Weboldalon eladásra kínált Termékre.


TERMÉKEK, ÁRAK

A Weboldalon ültetőközegek, ragadozó növények és ezek vetőmagjai (Termék) kerülnek eladásra, melyeket növénykategóriánként külön menüpontokban talál a Felhasználó. Az egyes növénykategóriákon belül a növényfajok, illetve hibridek egyedileg, továbbá méret szerint árazottak. A vásárolni kívánt Termék méretet kiválasztva az aktuális, fizetendő ár jelenik meg, postaköltség nélkül. Az ár alatt található információ a termék elérhetőségéről („RENDELHETŐ” vagy „HAMAROSAN”). Utóbbi esetben az adott növény (Termék) éppen szaporítás alatt van, így jelenleg nem rendelhető; kérjük, érdeklődjön annak legkorábbi ismételt értékesítéséről: hello@ragadozokert.hu. A Weboldalon a Termékről rövid leírást és színes fotót talál. A Weboldal kínálatát folyamatosan bővítjük!   


MEGRENDELÉS

A www.ragadozokert.hu Weboldal nem webáruházként funkcionál, azaz nem található meg a webáruházakra jellemző struktúra (pl. ’Kosár’) és a Termékek megrendelése sem kötött regisztrációhoz. Ezért megrendelését a Weboldalon található megrendelési űrlap pontos kitöltésével (a megrendelni kívánt Termékek felsorolásával) és elküldésével adhatja le. A Weboldalon a minimális rendelési kötelezettség 2000,- Ft (szállítási költség nélkül); ez alatti megrendeléseket nem áll módunkban teljesíteni. Megrendelését a személyes adatai megadása után, a ’Küldés’ gombra kattintva adhatja le, melynek feltétele a megadott személyes adatok adatkezelők (Üzemeltetők) általi feldolgozásához történő hozzájárulás (lásd Adatvédelmi Nyilatkozat). Ezt a megrendelési űrlapon, a megfelelő jelölőnégyzet megjelölésével teheti meg. A megadott személyes adatait minden esetben bizalmasan kezeljük, azokat harmadik fél részére nem adjuk ki (lásd Adatvédelmi Nyilatkozat). A megrendelés leadása után a Weboldal NEM küld automatikus visszaigazolást a rendelés fogadásáról.

A beérkezett megrendeléseket általában az esti órákban dolgozzuk fel, általában 3 munkanapon belül. A megrendelés visszaigazolásáról minden esetben e-mailt küldünk a Felhasználónak a megrendelés során megadott elektronikus levélcímre. A visszaigazolás tartalmazza a megrendelt Termék(ek) nevét, mennyiségét, darabszámát, egységárát, a szállítási díjat (postaköltség) és a választott fizetési módnak (belföldi postautalvány vagy banki átutalás) megfelelő, fizetéshez szükséges információkat.  

FIZETÉS

A fizetendő végösszeg minden esetben a rendelni kívánt termékek összárából és a postaköltség összegéből adódik. Miután leadta megrendelését, egy visszaigazoló levelünkben részletesen feltüntetjük a rendelt termékek egyéni árát, összárát és a postaköltséget egyaránt.

Oldalunkon jelenleg az alább látható kétféle módon történhet a megrendelések értékegyenlítése:

Belföldi postautalvány: A postaköltséggel terhelt végösszeget egy, a rendelést visszaigazoló e-mailben található címre kell feladni a helyi postán, személyesen. A belföldi postautalvány feladásának díja van, melyet a postának kell fizetni feladáskor (a rendelés végösszegén kívül), ennek költségét a küldendő összeg nagysága határozza meg.

Banki átutalás: A banki átutalás egy adott bankszámláról egy másik bankszámlára történő pénzfizetést jelent. Legyen szó bármilyen átutalásról, minden esetben meg kell adnia a saját és a kedvezményezett számlaszámát. Az átutalás történhet online módon, interneten (NetBank) keresztül, de lehetséges telefonon (TeleBank) keresztül és bankfiókban történő átutalási megbízás kitöltésével egyaránt. A banki átutaláshoz szükséges információkat (kedvezményezett számlaszáma, utalandó összeg, számlatulajdonos neve, megjegyzés rovat) egy, a rendelést visszaigazoló levélben közöljük. Fontos, hogy minden esetben tüntesse fel a közlemény rovatban a rendelés leadása során megadott nevét, ugyanis rendelését ennek segítségével tudjuk beazonosítani.


SZÁLLÍTÁSI DÍJAK (POSTAKÖLTSÉG)

A megrendelések során csomagolási költséget nem számítunk fel! A feltüntetett postaköltségek tájékoztató jellegűek, a pontos postaköltség a visszaigazoló e-mailben található, a rendelt termékek súlyának és a mindenkori postai díjszabásnak megfelelően! Postai díjszabás: ITT

Postaköltség magok rendelése esetén: 450,- Ft

Abban az esetben, ha csak és kizárólag magokat kíván rendelni, postaköltség gyanánt 450,- Ft-ot számolunk fel.

Postaköltség növények és/vagy ültetőközeg* rendelése esetén (tájékoztatásul):

 

EXPRESSZ CSOMAGSZOLGÁLTATÁS – 1 munkanapos időgarancia

Súly

Háznál történő kézbesítés

*Postán maradó kézbesítés

2 kg-ig

1740,- Ft

1355,- Ft

5 kg-ig

1925,- Ft

1510,- Ft

10 kg-ig

2035,- Ft

1675,- Ft

* Ültetőközeg rendelésekor postaköltség gyanánt magasabb összeget számolunk fel a nagyméretű csomagra és annak súlyára való tekintettel!

** Postán maradó kézbesítés esetén a küldemény a helyi postán marad, annak megérkezéséről Önt a helyi posta nem értesíti! Ezáltal Önnek kell a helyi postán érdeklődni a csomag felől a feladás másnapján. Az átvételhez szükséges azonosító számot a küldemény feladásakor megadjuk Önnek, ennek birtokában tud érdeklődni a küldeménye iránt


ÁRUÁTVÉTEL

A megrendelt Termékek kézbesítése a Magyar Posta Zrt. segítségével történik. A Termékeket csak regisztráltan (ajánlottan) és elsőbbségi szolgáltatással postázzuk, az értékegyenlítés megtörténte utáni legelső hétfőn. Utánvéttel nem postázunk. Növényeinket alapesetben cserepek és ültetőközeg nélkül, gyökércsomagolt állapotban postázzuk, azok megérkezésük után a szükséges ültetőközegbe (külön rendelendő, nem képezi a csomag részét) elültetendők.

Az 5000,- Ft-ot meghaladó megrendelések esetében lehetőség van a megrendelést személyesen átvenni e-mailben előre egyeztetett időpontban és helyen, Székesfehérváron vagy Budapesten! Ez esetben szállítási költség nem kerül felszámolásra! Az erre való igényt a megrendelés leadása során, a megrendelési űrlapon, a ’Megjegyzés’ rovatban előre kell jelezni!

A jelen szerződésben és a kapcsolódó dokumentumokban nem szabályozott kérdésekben a polgári törvénykönyv, valamint az elektronikus kereskedelemre és a távollevők közötti szerződéskötésre vonatkozó jogszabályok az irányadóak.


ELÉRHETŐSÉGEK:

Ügyvezető / Honlaptulajdonos:                   Czupponné Fekete Ildikó                                                                       

                                                                                           ŐSTERMELŐ


Koordináció / Szakmai kérdések:                Czuppon Bálint

                                                                                           OKLEVELES BIOLÓGUS


Őstermelői igazolványszám:                          2002429


Adószám:                                                                    52485680-1-27


Bankszámlaszám (OTP Bank Nyrt.):         11773360-01562963-00000000


Cím:                                                                                8111 Seregélyes, Széchenyi út 13.


Telefon:                                                                        +36304053915


Weboldal:                                                                    http://www.ragadozokert.hu/

Facebook:                                                                    http://www.facebook.com/ragadozokert 


E-mail: 

Megrendelés-kezelés:                                           rendeles@ragadozokert.hu        

Közvetlen kapcsolat az ügyvezetővel:         ugyvezeto@ragadozokert.hu

Egyéb információkérés:                                        hello@ragadozokert.hu

Weboldallal kapcsolatos észrevételek:       web@ragadozokert.hu

 

A kapcsolattartást elsődlegesen e-mailben történik, a telefonhívásokat nem mindig tudjuk fogadni! Ezért kérjük, elsősorban e-mailben keressen minket! Látogatókat személyesen fogadni lakcímünkön nem tudunk!